Michał Jonasz Michal Jonasz1Dr n.med. Michał Jonasz – Specjalista Chirurgii Stomatologicznej

Właściciel i twórca Dental White. Specjalista w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudniony w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii na stanowisku Adiunkta. Uczestnik i prelegent licznych szkoleń i sympozjów z dziedziny chirurgii stomatologicznej, protetyki i stomatologii estetycznej. Autor publikacji w prasie naukowej i specjalistycznej.

KURSY I SZKOLENIA

« 1 z 4 »

 

Angelika Krupska JonaszLek. dent. Angelika Krupska-Jonasz – Specjalista Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej w 2006r. Specjalista w dziedzinie leczenia endodontycznego pod mikroskopem i stomatologii estetycznej. Domeną Pani doktor jest stomatologia minimalnie inwazyjna i odbudowy pełnoceramiczne. Cierpliwość, skrupulatność i dokładność oraz zaangażowana w pracę z pacjentem to jej główne atuty. Stosuje najnowocześniejsze metody leczenia i stale podnosi swoje kwalifikacje.

KURSY I SZKOLENIA

« 1 z 4 »

 

Magdalena Magda TomaszDr n. med. Magdalena Tomasz – Specjalista Ortodoncji

Od lat zajmuje się terapią ortodontyczną u dzieci, młodzieży jak i u osób dorosłych. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną we Wrocławiu, gdzie następnie uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Indywidualnie zaplanowane leczenie prowadzi na poziomie światowym, zaś radość z uzyskanych efektów terapii uznaje za najlepszą nagrodę za trud włożony w pracę. Prowadzi kursy i szkolenia z dziedziny ortodontycznej dla lekarzy specjalizantów. Jest autorką ponad 70 prac naukowych i książkowych.

 

 


Aleksandra Ola Majewska
Lek. dent. Aleksandra Majewska – endodoncja pod mikroskopem, protetyka

Ab­sol­went­ka kie­run­ku le­kar­sko­–den­ty­stycz­ne­go na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me ­dycz­nym. Spe­cja­li­zu­je się w sto­ma­to­lo­gii za­cho­waw­czej, en­do­don­cji, sto­ma­to­lo­gii es­te­tycz­nej oraz sto­ma­to­lo­gii dzie­cię­cej. Uczest­nicz­ka licz­nych szko­leń i kon­fe­ren­cji, sta­le pod­no­si swo­je kwa­li­fi­ka­cje. Walczy o każdy ząb i drobiazgowo analizuje wszelkie możliwości leczenia. Satysfakcja pacjenta jest dla niej największą nagrodą.

KURSY I SZKOLENIA

« 1 z 2 »

 

Lek. dent. Katarzyna Bolek – ortodoncja

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Staż podyplomowy odbyła w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie. Obecnie w trakcie odbywania specjalizacji w dziedzinie Zdrowia Publicznego w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku rozwoju zawodowego ortodoncja stanowiła główny obszar zainteresowań. Stale poszerza swoją wiedzę pracując klinicznie pod okiem specjalisty ortodoncji. Rozwija swoje umiejętności uczestnicząc w  kursach praktycznych i teoretycznych z zakresu ortodoncji. Zajmuję się leczeniem wad zgryzu u dzieci i dorosłych aparatami stałymi i ruchomymi. Do swojej pracy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Dużą wagę przywiązuje do kompleksowego leczenia pacjenta.