Regulamin rozliczania świadczonych usług w Gabinecie Stomatologicznym DENTAL WHITE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki rozliczania usług świadczonych w Gabinecie Stomatologicznym DENTAL WHITE w Warszawie, przy ulicy Klonowicza 2 lok U3.

§ 1

Definicje

Gabinet   – Gabinet Stomatologiczny Dental White  zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Klonowicza 2 lok U3

Lekarz – osoba wykonująca zawód stomatologa w Gabinecie Stomatologicznym DENTAL WHITE w Warszawie ul Klonowicza 2 lok U3

Higienistka – osoba wykonująca zawód higienistki stomatologicznej w Gabinecie Stomatologicznym DENTAL WHITE w Warszawie ul Klonowicza 2 lok U3

Pacjent – osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza korzystać z Usług świadczonych przez lekarzy i/lub higienistki stomatologicznej w Gabinecie Stomatologicznym Dental White

Konsultacja – konsultacja lekarza stomatologa i lub higienistki stomatologicznej, oceniająca stan zdrowia pacjenta

Leczenie stomatologiczne –  wykonywanie leczenia stomatologicznego i/lub higienizacji stomatologicznej trwającej podczas jednej wizyty do 60 min

Zabieg – wykonywanie leczenia stomatologicznego i wykonywania zabiegów higienizacji jamy ustnej trwających co najmniej 60 min.

Pracownik rejestracji – osoby odpowiedzialne za informowanie Pacjenta o regulaminie obowiązującym w Gabinecie, prowadzenia rejestru zapisów do lekarzy oraz pobierania opłat za świadczone usługi.

Rezerwacja wizyty – rezerwacja przez Pacjenta terminów Konsultacji oraz/lub leczenia oraz/lub zabiegu

Zamówienie usługi– oświadczenie woli Pacjenta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z firmą Lekarz Dentysta Michał Jonasz, określające rodzaj Usług będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Odwołanie wizyty – powiadomienie Gabinetu o rezygnacji z wizyty w ustalonym wcześniej terminie na piśmie, tzn: za pośrednictwem maila wysłanego na adres rejestracja@dentalwhite.pl

Zaliczka – zaliczka na prawach zadatku określonego w (art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego).

Dwa dni robocze – dwa pełne dni robocze przed dniem wizyty, np. wizyta umówiona na wtorek, odwołanie bez utraty zaliczki może nastąpić w czwartek do godziny 23:59

§ 2

Zasady rozliczania świadczonych usług

 1. Pierwsza wizyta – przed spotkaniem z lekarzem, Pacjent uiszcza opłatę za konsultację w wysokości 100 zł. Po zakończonej wizycie, lekarz wycenia wartość wizyty zgodnie z cennikiem obowiązującym w Gabinecie. Pracownik rejestracji informuje Pacjenta o cenie wizyty. Jeśli wartość wizyty wynosi 100 zł, Pacjent jest informowany, że nie jest wymagana dopłata. Jeśli wartość wizyty jest wyższa, Pacjent otrzymuje informacje o wysokości dopłaty, po pomniejszeniu o kwotę opłaty za konsultację.

2. Kolejne wizyty – w przypadku gdy lekarz oceni, że wymagana jest kolejna wizyta, a pacjent wyrazi zgodę na kontynuację leczenia – tym samym zamawia usługę, pracownik rejestracji ustala i zapisuje termin wizyty oraz może pobrać zaliczkę na poczet umówionej wizyty lub wizyt w wysokości ustalonej przez lekarza stomatologa lub higienistkę stomatologiczną.

3. Zabieg – w przypadku, gdy Pacjent umawia się na zabieg – składa zamówienia na usługę, pracownik  recepcji rezerwuje co najmniej 60 min. wizytę, a Pacjent uiszcza zaliczkę na poczet zabiegu w wysokości ustalonej przez lekarza stomatologa lub higienistkę stomatologiczną. Po odbytej wizycie w umówionym terminie, zaliczka jest zaliczana na poczet zapłaty za usługę.

4. Zaliczki pobierane są zazwyczaj w Gabinecie, podczas rejestracji wizyty. Dla Potwierdzenia wpłaconej zaliczki wydawany jest paragon fiskalny/faktura zaliczkowa. W przypadku rezerwacji  wizyty telefonicznie lub drogą elektroniczną, Pacjent informowany jest o konieczności wpłaty zaliczki na konto Gabinetu.

5. W przypadku, gdy Pacjent odwoła rezerwację wizyty telefonicznie, osobiście lub na piśmie w terminie krótszym niż dwa dni robocze lub w terminie dłuższym niż 2 dni robocze ale bez ustalenia nowego terminu wizyty zaliczka przepada. Pacjent otrzyma o tym fakcie informacje osobiście lub na adres mailowy.

6. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana przez Pacjenta z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych lub gdy odwołanie wizyty zostanie zgłoszone w terminie krótszym niż dwa dni robocze z powodu nagłej choroby (konieczne przedstawienie zwolnienia lekarskiego) oraz zostanie ustalony nowy termin wizyty– zaliczka zostaje  przeniesiona na kolejny termin wizyty.

7. Jesli ustalony kolejny termin wizyty zostanie ponownie odwołany przez Pacjenta, niezależnie od tego w jakim terminie, zaliczka przepada.

8. W przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności, np. brak dostawy prądu lub wody do Gabinetu lub nagła choroba Lekarza lub Higienistki pracownik recepcji niezwłocznie informuje Pacjenta o konieczności przełożenia terminu wizyty z podaniem jej przyczyny. Zdarzenie takie, traktowane jest jako siła wyższa, w związku z tym Pacjent nie może mieć roszczeń w związku z brakiem realizacji usługi w ustalonym terminie.