Cennik
     Kontakt
    Galeria


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.dentalwhite.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA dla pacjentów DentalWhite Centrum Stomatologii Zaawansowanej


CENTRUM STOMATOLOGII ZAAWANSOWANEJ DENTAL WHITE

POLITYKA PRYWATNOŚCI  SERWISU www.dentalwhite.pl (dalej: Serwis)

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Państwa- użytkowników lub pacjentów Serwisu- w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz  korzystania z usług  zamawiania produktów poprzez Serwis.

DEFINICJE

 • Serwis- oznacza stronę internetową, pod którą Centrum prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: nazwa.pl
 • Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Pacjent- oznacza osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu poniższe informacje: 

 1. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dental White Centrum Stomatologii Zaawansowanej- Lekarz Dentysta Michał Jonasz, ul. Klonowicza  2/ U3, 01-228 Warszawa (zwane dalej Centrum)

 1. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e- mail: m.jonasz@dentalwhite.pl  lub adres korespondencyjny: ul. Klonowicza  2/ U3, 01-228 Warszawa, bądź bezpośredni kontakt w Centrum.

 1. Źródła i sposób pozyskiwania danych:

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach, pacjentach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzane dane w formularzach
 2. Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz POLITYKA PLIKÓW COOKIES].
 3. Zakres pozyskiwanych danych osobowych:

Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza w szczególności w celu dokonania procesu obsługi wyboru i zakupu produktu, kontaktu informacyjnego

 1. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. Na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika lub pacjenta;
 2. W celu realizacji umowy zawartej z użytkownikiem lub pacjentem.
 3. Udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia (także na odległość) w tym w szczególności postawienia diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, zapewnienia profilaktyki zdrowotnej oraz udostępniane w tym celu innym podmiotom
 4. Wypełnienia ciążących na Administratorze innych obowiązków prawnych związanych z prowadzoną działalnością leczniczą (w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych, w celach archiwalnych, naukowych, statystycznych)
 5. Ochrony żywotnych interesów pacjentów w tym zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz przeciwdziałaniu skutkom pandemii
 6. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 7. Realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora na potrzeby wewnętrznych celów administracyjnych
 8. Prowadzenia komunikacji w kanałach elektronicznych

Postawą przetwarzania Państwa danych osobowych są, w szczególności, następujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z  2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 6. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Przekazywanie danych osobowych:

Dane osobowe mogą być, w określonym zakresie, przekazywane poniższym odbiorcom:

 1. Osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem, innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 2. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu rozwiązań teleinformatycznych,
 3. Podmiotom leczniczym współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 4. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej), a także firmom kurierskim i pocztowym
 5. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, doradcze, finansowe, księgowe
 6. Innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego działalnością
 7. Innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa.

 

 1. Przekazywanie danych poza Unię Europejską:

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 1. Profilowanie danych

Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie są profilowane.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych:
 2. Prowadzenie dokumentacji medycznej – w większości przypadków przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; w niektórych przypadkach w dłuższym okresie (np. 30 lat w przypadku zgonu pacjenta) lub w krótszym okresie (np. 2 lub 5 lat w przypadku skierowań);
 3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 4. Wypełnianie innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych  z prowadzoną działalnością leczniczą, w tym realizacji praw pacjentów – do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez szczególne przepisy prawa;
 6. Opartych wyłącznie na zgodzie – do czasu cofnięcia zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo nie zachodzi inna przesłanka zaprzestania przetwarzania;
 7. Komunikacja w kanałach elektronicznych – do czasu cofnięcia zgody;
 8. Realizacja innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania.
 9. Jeśli wyrażona jest zgoda dodatkowa uszczegóławiająca zakres przetwarzania danych wówczas dane te są przetwarzane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wymaganych terminów dane osobowe są usuwane.
 10. Obowiązek podania danych osobowych:
 11. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Jesteśmy jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, zobligowani do prowadzenia dokumentacji medycznej i finansowo- księgowej, która zawiera oznaczenie tożsamości użytkownika lub pacjenta wraz z jego określonymi danymi osobowymi.
 12. Obowiązek podania danych osobowych przez pacjenta jest regulowany Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 13. W związku z obowiązkiem podatkowym, ewidencyjnym (rachunkowym), brak podania stosownych danych skutkuje, w szczególności, brakiem możliwości wystawienia faktury/imiennego rachunku.
 14. Dane, które pozyskujemy na podstawie dodatkowej zgody, to adres e-mail oraz numer telefonu. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przesłania wiadomości przypominającej o terminie odbioru zamawianych produktów.
 15. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
 16. Zapewniamy prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, pod warunkiem jednak, że inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 17. Wgląd do danych zawartych w formularzu przysługuje osobie fizycznej, która je tam umieściła. Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt na adres e- mail: jonasz@dentalwhite.pl lub adres korespondencyjny: ul. Klonowicza  2/ U3, 01-228 Warszawa, bądź bezpośredni kontakt w Centrum.
 18. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych, w przypadku nieprzestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.
 19. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych nieupoważnionym osobom. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 21. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 22. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt na dane podane w Serwisie, w zakładce KONTAKT.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności Serwisu, z uwagi na rozwój Serwisu, technologii internetowej oraz zmiany prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Aktualizacja na dzień 17.12.2020


Klauzula informacyjna dla pacjentów Dental White Centrum Stomatologii Zaawansowanej

 Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”) przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dental White Centrum Stomatologii Zaawansowanej- Lekarz Dentysta Michał Jonasz, ul. Klonowicza  2/ U3, 01-228 Warszawa (zwane dalej: Administrator)
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach udzielenia świadczeń zdrowotnych, przeciwdziałania skutkom COVID-19, w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych, w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, oraz związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
 3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są, w szczególności, następujące przepisy prawa:
 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 5. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 7. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.
 2. Podanie danych, w zakresie powyżej obowiązujących przepisów jest niezbędne do udzielenia świadczeń leczniczych.
 3. Podanie danych osobowych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej jest dobrowolne, lecz w przypadku ich braku nie będzie możliwe potwierdzenie, zmiana terminu wizyty lub weryfikacja prawidłowości zleconych badań.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:-osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem, innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, podmiotom współpracującym z Administratorem w celu  zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, dostawcom usług  technicznych i organizacyjnych dla Administratora które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, aparatury i sprzętu medycznego).
 5. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.
 6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli uznacie Państwo że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: e- mail: kontakt@dentalwhite.pl  lub adres korespondencyjny: ul. Klonowicza  2/ U3, 01-228 Warszawa, bądź bezpośredni kontakt w Centrum.